Suche
  • Är Personalvertriedung

Quarantaine - 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗱𝗲́𝗶 𝗮𝗺 𝗔𝘂𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘄𝘂𝗻𝗻𝗲𝗻

D'CNS erkennt Certificate fir eng mise en #quarantaine oder #isolement just dann un, wann se vun engem Dokter oder vun den zoustännegen Autoritéiten no de Virschrëfte vun dem jeeweilege Land ausgestallt goufen.


Wéinst der aktueller Situatioun, wäert CNS keng Avertissementer géigeniwwer vu Leit ausschwätzen déi hir Certificaten net innerhalb vun de virgeschriwwenen Délaie kënnen areechen.

10 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Seit vielen Jahren besteht bei Akteuren in Luxemburg der Wunsch, künstlerische Therapieberufe reglementieren zu lassen. um die Interessen der Leistungsempfänger gesichert zu wissen. die künstlerischen

Auch in Luxemburg wird der Mangel an Fachkräften im Gesundheitsbereich immer deutlicher, so wie in der "État des lieux des professions médicales et des professions de santé au Luxembourg" vorhergesagt